📝รับการประเมินระบบเฝ้าระวัง🔬

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 งานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลปางมะผ้า รับการประเมินระบบเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (โรคพิษจากสารกำจัดศัตรูพืช) โดยกลุ่มงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ได้สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย คือ แพทย์ พยาบาลผู้ป่วยนอก เจ้าหน้าที่ระบาดวิทยา เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่งานเวชสถิติ ศูนย์ข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน และตรวจสอบคุณภาพการรายงานข้อมูล ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับเป็นแนวการในการดำเนินงานด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพต่อไป

 

นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์นี้มีการใช้งาน Cookie กดยอมรับ เพื่อเปิดการใช้งานและความสะดวกที่มากขึ้น

นโยบาย Cookie