ประวัติโรงพยาบาล

       โรงพยาบาลปางมะผ้าเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2535 ด้วยขนาดโรงพยาบาล 10 เตียง โดยมีนายแพทย์ สมชาย ลี่ทองอิน ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาย มาทำหน้าที่รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลปางมะผ้า ในระยะแรกในการให้บริการนั้นได้เปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยนอกเท่านั้น โดยจะมีแพทย์จากโรงพยาบาลปายหมุนเวียนออกมาให้บริการสัปดาห์ละ 1 วัน และมีเจ้าหน้าที่ประจำ 14 คน ประกอบไปด้วยพยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและลูกจ้างประจำในตำแหน่งต่างๆ จนกระทั้งวันที่ 1 เมษายน 2536 ได้มีแพทย์หญิงแก้วตา เลขะกุล มาปฏิบัติงานประจำและดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพร้อมทั้งมีการเปิดให้บริการผู้ปวยใน
       ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 ได้มีเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานประจำครบทุกตำแหน่ง และในปี 2538 ได้เปิดให้บริการห้องผ่าตัด นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาถือได้ว่าครบทุกการให้บริการในโรงพบาลขนาด 10 เตียง จนกระทั้งวันที่ 15 สิงหาคม 2548 โรงพยาบาลปางมะผ้าได้ขยายการให้บริการผู้ป่วยใน เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง
       อาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลปางมะผ้า ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างจาก งบลงทุนพื้นที่ธุรกันดารชายแดนทุรกันดาร และ พื้นที่เฉพาะ งบลงทุนปีงบประมาณ 2545 ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า ดำเนินการก่อสร้าง ใช้เวลาทั้งสิ้น 320 วัน โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัดนีราภัณฑ์ โดยใช้ งบประมาณในการก่อสร้าง รวมทั้งสิ้น 4,730,000 บาท ดำเนินการก่อสร้าง และเปิดให้บริการแก่ผู้ป่วยในเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2548 เป็นต้นมา ในปี พ.ศ. 2550 โรงพยาบาลปางมะผ้าได้รับงบประมาณในการปรับปรุง ตึกผู้ป่วยนอก โดยปรับปรุงจากตึกผู้ป่วยนอกขนาด 10 เตียงเดิม ให้สามารถรองรับจำนวนผู้ป่วย ที่มารับบริการในปริมาณที่มากขึ้น ตามการเปลี่ยนแปลงโดยได้รับงบประมาณในการดำเนินทั้งสิ้น 1,770,000 บาท โดยเริ่มก่อสร้างในวันที่ 10 กรกฎาคม 2550 – 17 เมษายน 2551 โดยห้างหุ่นส่วนจำกัด พีอาร์ก่อสร้าง (1993) ใช้เวลาในการก่อสร้างทั้งหมด 258 วันและเริ่มเปิดใช้บริการในวันที่ 5 กรกฎาคม 2551 จนถึงปัจจุบัน

 

ทำเนียบผู้อำนวยการ