เบอร์โทรศัพท์ภายใน

เบอร์

หน่วยงาน

100 ห้องผู้อำนวยการ
101 ธุรการสารบรรณ งานการเจ้าหน้าที่
102 งานการเงินและบัญชี
103 งานพัสดุ
104 หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
105 หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล
106 กลุ่มงานการพยาบาล
108 แผนกเวชระเบียน
109 แผนกผู้ป่วยนอก
110 แผนกผู้ป่วยนอก
111 ห้องตรวจ 1
112 ห้องตรวจ 2
113 ห้องตรวจ 3
114 งานชันสูตร (LAB)
115 งานรังสี (X-Ray)
116 งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ER)
117 กลุ่มงานเภสัชกรรม
118 กลุ่มงานทันตกรรม
119 ห้องเก็บเงิน
120 งานเคลม(Claim)
121 งานประกันสุขภาพ(ตรวจสอบสิทธิ)
200 หอผู้ปวยใน
201 หอผู้ป่วยใน
202 งานโภชนาการ
203 โรงครัว
204 หน่วยจ่ายกลาง(Supply)
205 งานซักฟอก
206 งานสารสนเทศ(IT)
207 กลุ่มงานกายภาพบำบัด
208 กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
209 คลังยา-เวชภัณฑ์
210 คลังยาเภสัช-กลุ่มงานแผน
211 คลังพัสดุ
213 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิ(เจ้าหน้าที่)
214 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิ(ห้องตรวจ)
215 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิ(Screen)
216 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิ(พัฒนาการเด็ก)
217 งานยานพาหนะ
218 งานซ่อมบำรุง
219 งานควบคุมโรค-อาชีวะอนามัย
นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์นี้มีการใช้งาน Cookie กดยอมรับ เพื่อเปิดการใช้งานและความสะดวกที่มากขึ้น

นโยบาย Cookie