สิทธิบัตรทอง🆚ประกันสังคม

บัตรทองหรือบัตร 30 บาท (สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)
ประกันสุขภาพ(ผู้ประกันตน)

1. บัตรทองมีได้ทุกคนหากไม่มีสวัสดิการรักษาพยาบาลอื่นของรัฐ

2. พนักงานบริษัทได้สิทธิประกันสังคมอัตโนมัติ

3.กรณีลาออกจากงานและไม่อยากส่งประกันสังคมต่อ(มาตรา 39) สามารถใช้สิทธิบัตรทองได้ แต่ต้องลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำก่อน

4.ผู้ประกันตนมาตรา 40 ใช้สิทธิ 'บัตรทองหรือบัตร 30 บาท' รักษาพยาบาล หรือหากได้รับสิทธิเบิกจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลางก็ยังคงได้รับสิทธิได้ตามปกติ(มาตรา40 ไม่ได้ให้ความคุ้มครองในเรื่องค่ารักษาพยาบาล แต่ให้เป็นเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีประสบอันตราย/เจ็บป่วย และกรณีทุพพลภาพ รวมถึงได้รับเงินค่าทำศพ กรณีเสียชีวิต ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด)

นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์นี้มีการใช้งาน Cookie กดยอมรับ เพื่อเปิดการใช้งานและความสะดวกที่มากขึ้น

นโยบาย Cookie