พิพัฒน์ นะนอง
หน้าหน้างานฝ่ายแผนงานประกันฯ ยุทธศาสตร์
 

 

พันสิน อุบาลี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
สุทธิพงค์  เถาย์วัลไพร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สาวศศิรา รัตนภักดี
นักวิชาการสาธารณสุข(เวชสถิติ)

 

women blankpng
หทัยชนก สุริยะวงค์
นักวิชาการสาธารณสุข

 

จารุกัญญ์ เชื้อสุวรรณ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี