กลุ่มงานกายภาพบำบัด

 

 

 

ไพลินรัก กมลสาร
หน้าหน้ากลุ่มงานกายภาพบำบัด

 

 

 

 

จารุตา ฉ่ำมณี
นักกายภาพบำบัด