Get Adobe Flash player

กลุ่มงานการพยาบาล แผนกผู้ป่วยนอก

 


ภมรรัตน์ แก้วโมรา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

Head OPD


 

 


สุจินดา หัตถา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


อุทัยรัตน์ ปิ่นประไมล์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 

 


พุทธรัตน์ วงศ์แสน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 


กมลวรรณ พัชรกอบชัย
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

 
     
     
     
     

 

Line Contract

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2014, Pangmapha Health Service Network. All Rights Reserved.