Get Adobe Flash player

กลุ่มงานการพยาบาล

 

พยอม มงคล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล

 

 


สุรีรัตน์ อินทสิทธิ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

Head Ward 


ภมรรัตน์ แก้วโมรา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

Head OPD


พุทธรัตน์ วงศ์แสน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

Head ER

 

 

 
 

 

 
     
     

 

 
 
 
 
 

Line Contract

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2014, Pangmapha Health Service Network. All Rights Reserved.