Get Adobe Flash player

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

 

<

  ภาสกร โอ่งวัลย์  
  ภาสกร โอ่งวัลย์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบติการ
 
มยุรี สว่างธานี วารุณี อินแถลง สุพัตรา สมบัติธนสาร
มยุรี สว่างธานี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
วารุณี อินแถลง
นักวิชาการการเงินและบัญชี
สุพัตรา สมบัติธนสาร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
สมพิศ ปันวารี ปีติ ปีดู
อุรารัตน์ ประคองทรัพท์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สมพิศ ปันวารี
นักวิชาการการเงินและบัญชี
ปีติ ปีดู
เจ้าพนักงานธุรการ
ธิมา เทิดพงศ์ มาริสา อินต๊ะ
ธิติมา เทิดพงศ์
นักวิชาการพัสดุ
พุทธรักษา เลาลี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
มาริสา อินต๊ะ
เจ้าพนักงานพัสดุ

 

Line Contract

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2014, Pangmapha Health Service Network. All Rights Reserved.