กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

ทองปักษ์ นิลพันธุ์
ทันตแพทย์ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงาน

ชยพล สุขสบาย

ชยพล สุขสุบาย
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

 

อัญชรีภรณ์ เมืองมูล
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
ปรารถนา แซ่ว้าง
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
สุปราณี ไพรมาเกิด
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
พิมพ์ชนก สมุทรจินดา
อดิศักดิ์ เสามั่น
ผู้ช่วยทันตแพทย์
พิมพ์ชนก สมุทรจินดา
ผู้ช่วยทันตแพทย์

 

 
 
 
 
 

Copyright © 2014, Pangmapha Health Service Network. All Rights Reserved.