กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

ทองปักษ์ นิลพันธุ์
ทองปักษ์ นิลพันธุ์
ทันตแพทย์ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงาน
ชยพล สุขสบาย
ชยพล สุขสุบาย
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
ปราถนา แซ่ว้าง สุปราณี ไพรมาเกิด
ปรารถนา แซ่ว้าง
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
สุปราณี ไพรมาเกิด
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
อดิศักดิ์ เสามั่น พิมพ์ชนก สมุทรจินดา
อดิศักดิ์ เสามั่น
ผู้ช่วยทันตแพทย์
พิมพ์ชนก สมุทรจินดา
ผู้ช่วยทันตแพทย์

 

 

Copyright © 2014, Pangmapha Health Service Network. All Rights Reserved.