กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน

 

  วัชรีวรรณ  แสงจันทร์  
  วัชรีวรรณ  แสงจันทร์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงาน
 
กรรณิกา หงษ์ใจ สุธินันท์ โสภิษฐ์พร ปรีณาภา อินต๊ะ
กรรณิกา หงษ์ใจ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
สุธินันท์ โสภิษฐ์พร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ปรีณาภา อินต๊ะ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
กนกอร  อินทวิวัฒน์ กุลธิดา  ยาดี มาลิณี  สุนันต๊ะกูล
กนกอร  อินทวิวัฒน์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
กุลธิดา  ยาดี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
มาลิณี  สุนันต๊ะกูล
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 

ทัศพร  กันธุระ

นักวิชาการสาธารณสุข

กฤตลักษณ์  หาขุน  
  กฤตลักษณ์  หาขุน
นักจิตวิทยา
 

 

Copyright © 2014, Pangmapha Health Service Network. All Rights Reserved.