กลุ่มงานการพยาบาล แผนกผู้ป่วยใน

 


 

สุรีรัตน์ อินทสิทธิ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

Head Ward


 

 


เมตตา ดิษฐเนตร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 


วิษณี เทพกัน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


แสงสุรีย์ เอี่ยมอาภรณ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นครินทร์ เจริญฤทธิ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


ดวงหทัย จันทร์วรจักร์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


ชลธิชา นิลพันธุ์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ


จุฑารัตน์ มนต์นิรภัย
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ


พนิตพร มาลำปาง
พยาบาลวิชาชีพ


นลินี กตัญญูกิตติ
พยาบาลวิชาชีพ


วรารัตน์ วณาสนองคุณ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ธันวา  สถิตธรรมคุณ
พยาบาลวิชาชีพ


มะลิวัลย์  แสงเฮ่อ
พยาบาลวิชาชีพ

 

 

 

 


ประภาศรี แดนทวีฤทธิ์
พนักงานช่วยเหลือคนไข้


บรรณวิชญ์ ขุนเขาขจี
พนักงานช่วยเหลือคนไข้


อรทัย สุภามงคล
พนักงานช่วยเหลือคนไข้


จันทนี วนาพาณิชย์
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

 


สุปราณี สุดวิริยะ
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

 

 
 

Copyright © 2014, Pangmapha Health Service Network. All Rights Reserved.