กลุ่มงานการพยาบาล ห้องเวชระเบียน

 


สุรีรัตน์ อินทสิทธิ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

Head Register Room


 

 
 


เฉลิมเพ็ชร ไชยวงศ์ษา
เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน

 

 


สมเรียน สุขโพธิญาณ
พนักงานรักษาความปลอดภัย

สมยศ  คีรีประสพทอง
พนักงานบริการ


ทัศ  ร่มโพธิ์อร่ามดี
พนักงานบริการ

 

     


พุทธินันท์ ฐิตินันท์ศรกุล
พนักงานบริการ

ดนัย  ธรรมแดนไพร
พนักงานบริการ


วันชัย เกษมคีรี
พนักงานบริการ

     
     

 

 
 
 
 
 
 

Copyright © 2014, Pangmapha Health Service Network. All Rights Reserved.