กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครอง ผู้บริโภค

 

นิวัติ ยิ่งยศตระกูล
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน

 

 

พิษณุ เจนใจ
เภสัชกรปฏิบัติการ
 
ภูริทัต ทองเพ็ชร
เภสัชกรปฏิบัติการ

รณรา อมรขันธ์
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน


ศิริพรรณ เจริญศรี
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏบัติงาน


วัชรา วงศ์มาลา
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏบัติงาน

     
 

รัฐพล วากยะศิลป์
พนักงานประจำห้องยา

 
     
     

 

Copyright © 2014, Pangmapha Health Service Network. All Rights Reserved.