กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

 

เพ็ญนภา พรหมรังษี

นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ


 

 
 

สุรีรัตน์ แปงพังงา
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

ณัฐนันท์  คำป่าแลว
นักเทคนิคการแพทย์

 
 

 

 
  ผ่องศรี ดอยเจิรญสุข
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
 
     

 

Copyright © 2014, Pangmapha Health Service Network. All Rights Reserved.