กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

 

  ภาสกร โอ่งวัลย์  
  ภาสกร โอ่งวัลย์
นักจัดการงานทั่วไป
 
มยุรี สว่างธานี วารุณี อินแถลง สุพัตรา สมบัติธนสาร
มยุรี สว่างธานี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
วารุณี อินแถลง
นักวิชาการการเงินและบัญชี
สุพัตรา สมบัติธนสาร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อุรารัตน์ ประคองทรัพท์ สมพิศ ปันวารี ปีติ ปีดู
อุรารัตน์ ประคองทรัพท์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สมพิศ ปันวารี
เจ้าพนักงานธุรการ
ปีติ ปีดู
เจ้าพนักงานธุรการ
ธิมา เทิดพงศ์   มาริสา อินต๊ะ
ธิมา เทิดพงศ์
นักวิชาการพัสดุ
  มาริสา อินต๊ะ
เจ้าพนักงานพัสดุ

 

Copyright © 2014, Pangmapha Health Service Network. All Rights Reserved.