โรงพยาบาลปางมะผ้า  112 คน

http://www.bhcarroll.edu/theology/commander-viagra-et-cialis/20/ entry level english past papers http://los.org/buy/discount-propecia/7/ academic editing services essay writing services uk cheap expository essay ghostwriter websites for college viagra grapefruitsaft introductory phrases essay https://emsom.edu/mla-essay/ how fast does viagra 100mg work https://thedsd.com/gates-millennium-scholarship-essay-questions/ cost of clomid with insurance http://snowdropfoundation.org/papers/popular-university-dissertation-abstract-ideas/12/ hot to do a bibliography proofreading your own writing course work editor services usa thesis topics in information technology management http://welcomeicarea.org/punjabi-essay-in-punjabi/ sample of term paper using apa format sample apa introduction section interpreter position cover letter https://dvas.org/cytotec-without-prescriptions-11120/ how to find ip address android phone homework help probability go here ppg cuban viagra go to site https://www.sojournercenter.org/finals/holiday-plan-essay/85/ kamagra chewable tablets source medical writing services research paper outline template  

ตำแหน่ง จำนวน (คน) หมายเหตุ
นายแพทย์ 4  
ทันตแพทย์ 2  
เภสัชกร 3  
พยาบาลวิชาชีพ 28  
นักรังสีการแพทย์ 1  
นักโภชนาการ 1  
นักกายภาพบำบัด 2  
นักจิตวิยา 1  
แพทย์แผนไทย 2  
นักจัดการงานทั่วไป 1  
นักวิชาการการเงินและบัญชี 1  
นักวิชาการพัสดุ 1  
นักเทคนิคการแพทย์ 2  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 2  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 3  
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1  
เจ้าพนักงานเวชสถิติ 1  
เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 1  
เจ้าพนักงานธุรการ 4  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2  
เจ้าพนักงานพัสดุ 1  
นายช่างเทคนิค 2  
ผู้ช่วยทันตแพทย์ 2  
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 6  
พนักงานบริการ 10  
พนักงานซักฟอก 2  
พนักงานขับรถยนต์ 5  
พนักงานทั่วไป 3  
พนักงานดูแลสวน 2  
พนักงานทำความสะอาด 3  
พนักงานประกอบอาหาร 3  
พนักงานประจำห้องยา 1  
เจ้าหน้าที่โครงการโรงพยาบาลสร้างสุข 1  
พนักงานรักษาความปลอดภัย 1  
พนักงานประกอบอาหาร 3  
พนักงานจัดเก็บเอกสาร 1  
รวม 112