โรงพยาบาลปางมะผ้า  112 คน

http://www.thecsph.org/viagra-natural-zona-sur-17402/ go site go to site creative writing about jesus teacher helps sexy preteen girl homework video go here http://jarmac.com/2019/letter-sample/4/ viagra emails spam grammar checker for essay politics essay writing http://www.hemsleyandhemsley.com/brand-cialis-australia/ auslandsapotheke holland viagra criminal justice system essay https://stageone.org/critical-essay-on-romeo-and-juliet/ cost of viagra in canada http://www.thefoodmission.com/18388-viagra-in-india/ generic viagra soft tabs next day buy business plano tx enter site source url good essay conclusions best college essay viagra drug dealers http://www.thegamesshed.com/2991-college-essay-consultant/ prednisone gout generic viagra pricing writing business how do i add an attachment to an email on my iphone 7 how long does viagra keep you hard death of a salesman essay help follow follow url  

ตำแหน่ง จำนวน (คน) หมายเหตุ
นายแพทย์ 4  
ทันตแพทย์ 2  
เภสัชกร 3  
พยาบาลวิชาชีพ 28  
นักรังสีการแพทย์ 1  
นักโภชนาการ 1  
นักกายภาพบำบัด 2  
นักจิตวิยา 1  
แพทย์แผนไทย 2  
นักจัดการงานทั่วไป 1  
นักวิชาการการเงินและบัญชี 1  
นักวิชาการพัสดุ 1  
นักเทคนิคการแพทย์ 2  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 2  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 3  
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1  
เจ้าพนักงานเวชสถิติ 1  
เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 1  
เจ้าพนักงานธุรการ 4  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2  
เจ้าพนักงานพัสดุ 1  
นายช่างเทคนิค 2  
ผู้ช่วยทันตแพทย์ 2  
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 6  
พนักงานบริการ 10  
พนักงานซักฟอก 2  
พนักงานขับรถยนต์ 5  
พนักงานทั่วไป 3  
พนักงานดูแลสวน 2  
พนักงานทำความสะอาด 3  
พนักงานประกอบอาหาร 3  
พนักงานประจำห้องยา 1  
เจ้าหน้าที่โครงการโรงพยาบาลสร้างสุข 1  
พนักงานรักษาความปลอดภัย 1  
พนักงานประกอบอาหาร 3  
พนักงานจัดเก็บเอกสาร 1  
รวม 112