see teacher job application essay

                                 

                                 โรงพยาบาลปางมะผ้า  112 คน

go site  

source site
ตำแหน่ง จำนวน (คน) หมายเหตุ
นายแพทย์ 4  
ทันตแพทย์ 2  
เภสัชกร 3  
พยาบาลวิชาชีพ 28  
นักรังสีการแพทย์ 1  
นักโภชนาการ 1  
นักกายภาพบำบัด 2  
นักจิตวิยา 1  
แพทย์แผนไทย 2  
นักจัดการงานทั่วไป 1  
นักวิชาการการเงินและบัญชี 1  
นักวิชาการพัสดุ 1  
นักเทคนิคการแพทย์ 2  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 2  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 3  
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1  
เจ้าพนักงานเวชสถิติ 1  
เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 1  
เจ้าพนักงานธุรการ 4  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2  
เจ้าพนักงานพัสดุ 1  
นายช่างเทคนิค 2  
ผู้ช่วยทันตแพทย์ 2  
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 6  
พนักงานบริการ 10  
พนักงานซักฟอก 2  
พนักงานขับรถยนต์ 5  
พนักงานทั่วไป 3  
พนักงานดูแลสวน 2  
พนักงานทำความสะอาด 3  
พนักงานประกอบอาหาร 3  
พนักงานประจำห้องยา 1  
เจ้าหน้าที่โครงการโรงพยาบาลสร้างสุข 1  
พนักงานรักษาความปลอดภัย 1  
พนักงานประกอบอาหาร 3  
พนักงานจัดเก็บเอกสาร 1  
รวม 112  

write my college paper  

https://eatrightfoundation.org/2019/proofreading-text/5/

follow Designed by tinnakorn c.

follow site