โรงพยาบาลปางมะผ้า  112 คน

online classes vs classroom essay  

research paper writing sites
ตำแหน่ง จำนวน (คน) หมายเหตุ
นายแพทย์ 4  
ทันตแพทย์ 2  
เภสัชกร 3  
พยาบาลวิชาชีพ 28  
นักรังสีการแพทย์ 1  
นักโภชนาการ 1  
นักกายภาพบำบัด 2  
นักจิตวิยา 1  
แพทย์แผนไทย 2  
นักจัดการงานทั่วไป 1  
นักวิชาการการเงินและบัญชี 1  
นักวิชาการพัสดุ 1  
นักเทคนิคการแพทย์ 2  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 2  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 3  
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1  
เจ้าพนักงานเวชสถิติ 1  
เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 1  
เจ้าพนักงานธุรการ 4  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2  
เจ้าพนักงานพัสดุ 1  
นายช่างเทคนิค 2  
ผู้ช่วยทันตแพทย์ 2  
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 6  
พนักงานบริการ 10  
พนักงานซักฟอก 2  
พนักงานขับรถยนต์ 5  
พนักงานทั่วไป 3  
พนักงานดูแลสวน 2  
พนักงานทำความสะอาด 3  
พนักงานประกอบอาหาร 3  
พนักงานประจำห้องยา 1  
เจ้าหน้าที่โครงการโรงพยาบาลสร้างสุข 1  
พนักงานรักษาความปลอดภัย 1  
พนักงานประกอบอาหาร 3  
พนักงานจัดเก็บเอกสาร 1  
รวม 112  

see  

source

https://www.icumsa.org/student.php?write=where-can-i-buy-term-papers-online source link Designed by tinnakorn c.

typewriter paper size